Souhlas se zpracováním osobních údajů

Verze souhlasu platná od 1. 5. 2020

Uděluji společnosti TRY HARD s.r.o., jakožto správci (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil/a v kterémkoli formuláři, a rovněž se zpracováním osobních údajů shromažďovaných při provozování programu, E-shopu, E-mailu, telefonické komunikace, jakékoliv elektronické komunikace, to vše za účelem mé účasti v nákupu zboží, dle pravidel prodeje, tedy pro poskytnutí veškerých z toho vyplývajících výhod a pro zasílání informací týkajících se výhod při nákupech, včetně souvisejících nabídek zboží a služeb zahrnujících také šíření obchodních sdělení prostřednictvím mých elektronických kontaktů (telefon, e-mailová adresa). Beru na vědomí, že pro naplnění účelu programu bude prováděno profilování (zejména dle údajů o mých nákupech, věku, pohlaví, adrese, účasti na aktivitách a mých preferencích), a to pro výběr vhodných nabídek a výhod. Jsem srozuměn s tím, že v případě využití programu na internetu bude docházet k profilování pomocí elektronických prostředků (zejména dle mého chování a mých preferencí), a to pro zajištění lepšího uživatelského komfortu a plné funkcionality stránek.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány po celou dobu trvání mého členství v programu, které se řídí pravidly. Pokud mé členství skončí, všechny související kroky budou provedeny neprodleně, nejdéle do 30 dnů. Beru na vědomí, že po ukončení členství v programu může správce mé osobní údaje v omezeném rozsahu užít z důvodu oprávněného zájmu (ochrana práv správce). Zpracování mých osobních údajů probíhá na základě tohoto souhlasu. Mám právo požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, jejich opravu nebo vymazání, omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (vč. námitek proti šíření obchodních sdělení) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@tryhardproductions.cz, nebo dopisem na adrese jeho sídla uvedené výše. Šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky lze ukončit také způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Pokud tedy souhlas neudělím, členství v programu nevznikne. V případě, že svůj souhlas později odvolám, bude to znamenat, že mé členství v programu bude ukončeno dle pravidel. Beru na vědomí, že příjemci mých osobních údajů mohou být osoby/společnosti zapojené do programu nebo zajišťující dopravu zásilek a dále zpracovatelé zajišťující přípravu, tisk a zasílání marketingových materiálů a poskytující služby informačních technologií a komunikací. Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s programem a zpracovatelích jsou k dispozici na info@tryhardproductions.cz. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese sídla správce. V případě pochybností o dodržování povinností správce v oblasti ochrany osobních údajů je možné podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).